วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553

สมาชิกในกลุ่ม

ตอนเรียน Q1 ห้อง 44.9
คณะวิทยาการการจัดการ
แขนงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
สาขาธุรกิจโรงแรม

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
 1. นาย พิทักษ์ รื่นนาค รหัส 52112443233
 2. นาย วิกรม เพ็ญปิ่นรัตน์ รหัส 52112443235
 3. น.ส. วันวิสาข์ ทิพย์ละมัย รหัส 52112443240
 4. น.ส. ภัทราภรณ์ รุณหิวา รหัส 52112443244
 5. นายสุรศักดิ์ พงษ์แดง รหัส 52112443248
 6. น.ส. ปิยะรัตน์ อยู่กลัด รหัส 52112443254
 7. น.ส. อภิปภา พุทธศรัทธาโชติ รหัส 52112443261
 8. น.ส. ฐิตินันท์ ยอดสกุล รหัส 52112443264
 9. น.ส. วีรยา ไตรยนำ รหัส 52112443271
 10. น.ส. สุภาวดี กระทุ่มทอง รหัส 52112443272
 11. น.ส. ธันย์ชนก ชินวรขจรวุฒิ รหัส 52112443277
 12. น.ส. คัมภิรดา ธารีรัตน์ รหัส 52112443280
 13. น.ส. ปางสมาธิ์ ศิริรักษ์ รหัส 52112443281
 14. นาย วัฒนา อุ่นแก้ว รหัส 52112443285

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

LONG LIVE THE KING OF THAILAND